4lyric.com

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Home | Request | Lyric Forum | Contact Us | Advertise Here

Arashi

ONE (2005)

 1. Natsu No Namae
 2. Lai-Lai-Lai
 3. Days
 4. Sakura Sake
 5. Rain (Ohno Solo)
 6. Itsuka No Summer (Aiba Solo)
 7. W/ You (Jun Solo)
 8. Himitsu (Nino Solo)
 9. Yume De Ii Kara (Sho Solo)

Other


  Back to Main Lyric Page

  Lyric Search


  Home | Request | Lyric Forum | Contact Us | Send e-mail